Magkano ang boto mo?

Kapag binenta mo ang boto mo,

parang pinagpalit mo na rin ang kinabukasan mo sa halagang:

Presyo ng Boto Mo

Halaga ng Kinabukasan Mo

₱ 2.28 / araw

sa loob ng anim na taon.

I-share mo para marami ang makaalam.

Share on Facebook Share on Twitter
Next

Sa bawat pagbenta ng boto mo,

mas malaki pa ang mawawala sa iyo:

838.38 Billion Total

Halaga na mawawala sa iyo.

Ito ay base sa mga issue na hinaharap ng Pilipinas ngayon, na sinubukang ayusin ng bawat gobyernong nagdaan sa bansa. Halimbawa, dahil sa traffic, nasasayang ang oras na sana ay nagagamit para sa pagtatrabaho, para sa pagsulong ng ekonomiya.

Corruption

435

?

Total

More Info

Traffic

7.9 B

?

Total

More Info

Natural Disasters

285 B

?

Total

More Info

Health

37.1 B

?

Total

More Info

Education

68.7 B

?

Total

More Info

Agriculture

4.72 B

?

Total

More Info

I-share ito sa Social Media

Share on Facebook Share on Twitter
Created by
Powered by